Terms of use of www.amundietf.com

Gebruiksvoorwaarden voor Amundetfi.com.

 
De onderhavige algemene voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 30 september 2015.
Voordat u doorgaat naar de website, verzoeken wij u de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen.

 
Het gebruik van de website van Amundi ETF betekent dat u akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, raadpleeg de site of een pagina ervan dan niet.

 
In deze algemene voorwaarden betekenen de onderstaande termen het volgende:

  • “site” of “website”: de website amundietf.com;
  • “filialen” of “afdelingen”: Amundi Immobilier, Amundi Private Equity Funds, Amundi Alternative Investments SAS en Amundi Luxembourg.
  • “producten”: fondsen en andere financiële producten beheerd en/of verkocht door Amundi of een filiaal.

 
Juridische informatie over de groep AMUNDI
U bezoekt momenteel de website van Amundi ETF. Amundi ETF is het departement van Amundi dat verantwoordelijk is voor icbe-ETF's. Amundi is een Franse société anonyme (naamloze vennootschap) met een kapitaal van EUR 596.262.615 en hoofdkantoor te 90, boulevard Pasteur, 75015 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het Parijse handelsregister (RCS Paris) onder het SIREN-nummer 437 574 452. Amundi is door de AMF erkend als portefeuillebeheermaatschappij onder het nummer GP 04000036  (www.amundi.com).
De verantwoordelijke uitgever is Valérie BAUDSON, CEO Amundi ETF, Indexing & Smart Beta
De onderneming die deze site host, is PROGICA S.A.S. - 12 place des Etats-Unis, 92120 Montrouge - Frankrijk.

 
Uitsluitend bedoeld ter informatie
De informatie op deze website is niet bedoeld voor distributie of gebruik door personen of entiteiten in een land of rechtsgebied waar de distributie of het gebruik ervan een overtreding inhoudt van de wettelijke en regulatorische bepalingen, of waardoor Amundi of zijn filialen aan de registratieprocedures van die landen zou moeten voldoen. Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk niet geregistreerd of toegestaan in alle landen of beschikbaar voor alle klanten.

 
De gegevens en informatie op deze website worden uitsluitend verstrekt voor informatiedoeleinden. Geen enkel onderdeel van de informatie op deze website vormt een aanbod of verzoek van Amundi en/of zijn filialen beleggingsadvies of -diensten te verstrekken, of om financiële instrumenten te kopen of te verkopen.
 
Beperkte toegang
Deze website is niet bedoeld voor en richt zich niet op particulieren op wie wetten of regels van toepassing zijn die de publicatie van of toegang tot de informatie op deze website verbieden.
 
In elk geval is het personen die onderworpen zijn aan beperkingen die de publicatie van of toegang tot de informatie op deze site verbieden, niet toegestaan de informatie op deze website te raadplegen en hen wordt verzocht de site te verlaten.
Met betrekking tot mensen die de site bezoeken als “professionele” gebruikers, verwijst deze term naar potentiële beleggers die worden verondersteld de hoedanigheid van “professionele cliënten” te hebben binnen de betekenis van de Europese Richtlijn 2004/39/EG van 21 april 314 ("MiFID"), zoals omgezet in Frankrijk door artikels D533-11 van de monetaire en financiële wet en 314-4 et seq. van de algemene reglementering van de AMF.
 
Deze site is specifiek niet bedoeld voor gebruik door inwoners of burgers van de Verenigde Staten van Amerika of Amerikaanse personen (“US Persons”) zoals gedefinieerd door “Regulation S” van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. De definitie van “Amerikaans persoon” wordt hierna gegeven.

 

De term “Amerikaans persoon” verwijst naar: (i) elke natuurlijke persoon die ingezetene is van de Verenigde Staten; (b) elk partnership of elke onderneming die georganiseerd of opgericht is volgens de wetten van de VS; (c) elk goed (of elke “trust”) waarvan de executeur of beheerder een Amerikaans persoon is; (d) elke trust waarvan een van de gevolmachtigde een Amerikaans persoon is; (e) elk agentschap of elke vestiging van een niet-Amerikaanse entiteit die in de Verenigde Staten is gevestigd; (f) elke niet-discretionaire rekening (andere rekening dan een nalatenschap of trust) beheerd door een financiële tussenpersoon of een andere toegelaten vertegenwoordiger, gevestigd in of (in het geval van een natuurlijk persoon) inwoner van de Verenigde Staten van Amerika; (g) elke discretionaire rekening (andere rekening dan een estate of trust) beheerd door een financiële tussenpersoon of een andere toegelaten vertegenwoordiger, gevestigd in of (in het geval van een natuurlijk persoon) inwoner van de Verenigde Staten van Amerika; en (h) elk partnerschap of rechtspersoon indien (i) deze opgericht is naar het recht van een ander land dan de Verenigde Staten van Amerika en (ii) door een Amerikaans persoon hoofdzakelijk opgericht met als doel te beleggen in effecten die niet zijn geregistreerd krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, tenzij deze is georganiseerd of geregistreerd en de eigendom is van “erkende beleggers” (zoals gedefinieerd in Rule 501(a) van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd) die geen natuurlijke personen, estates of trusts zijn.
 
Deze beperking geldt ook voor inwoners en burgers van de Verenigde Staten van Amerika en "Amerikaanse personen" die deze website kunnen bezoeken of raadplegen tijdens een reis of verblijf buiten de Verenigde Staten van Amerika.
Als u daarenboven afkomstig bent uit een land met een eigen Amundi ETF-website, verzoeken wij u de site van dat land te bezoeken.

 
U bent als enige verantwoordelijk voor de keuze van het land van uw nationaliteit of woonplaats en voor uw overeenkomstige landenkeuze. Door de site voor uw land te raadplegen, bevestigt u dat deze keuze in overeenstemming is met alle geldende wetten en regels in het land van uw nationaliteit of woonplaats, of dat deze keuze wordt gemaakt op uw exclusieve verantwoordelijkheid.
  
 
Disclaimer voor producten
Het rendement van de producten is niet gewaarborgd. Bovendien vormen prestaties uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor actuele of toekomstige prestaties. Beleggen houdt risico's in. Beleggers kunnen het oorspronkelijk belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.
Een belegging kan stijgen of dalen op basis van de marktschommelingen en de verandering van de wisselkoers van de munteenheid waarin het product is belegd als die verschilt van de munteenheid van de belegger. Bij bepaalde beursgenoteerde fondsen kan er een wisselkoersrisico bestaan tussen de munteenheid van het deelbewijs waarin de houder heeft belegd en de munteenheid van de indexcomponenten.
 
Beleggen in groeilanden impliceert bepaalde overwegingen en bepaalde risico's, zoals muntschommelingen, een lagere liquiditeit, een minder ontwikkelde effectenmarkt en politieke en sociale onzekerheden.
Potentiële beleggers wordt verzocht een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een bepaalde belegging geschikt is voor hun profiel en zij mogen hun beleggingsbeslissingen niet alleen baseren op de informatie in dit document. Aan alle potentiële beleggers in de producten wordt geadviseerd na te gaan of die belegging in overeenstemming is met de wetten die op hen van toepassing zijn en de belastingtechnische implicaties van zo'n belegging te controleren vóór ze beleggen, en om kennis te nemen van de geldende juridische documenten voor elk product. Inschrijvingen zullen enkel worden aanvaard op basis van het recentste volledige prospectus en het document met de essentiële beleggersinformatie (KIID) van het product in kwestie, zijn recentste jaar- en halfjaarverslagen en zijn statuten, die gratis verkrijgbaar zijn op de statutaire zetel van de beheermaatschappij.

Het bedrag dat als redelijk wordt beschouwd voor belegging in het fonds, hangt af van de persoonlijke situatie van de belegger. Om die te bepalen, moet de belegger rekening houden met zijn persoonlijke en familiale situatie, zijn persoonlijke vermogen, zijn huidige en toekomstige behoeften, maar ook zijn wens om risico's te nemen of daarentegen een voorzichtige belegging aan te gaan. Er wordt ook sterk aangeraden om zijn beleggingen voldoende te diversifiëren, zodat ze niet alleen worden blootgesteld aan de risico's van de beleggingen in een fonds. De beleggers moeten zich hierover vóór elke inschrijving in het fonds informeren bij hun vertrouwde (juridische, fiscale, financiële of boekhoudkundige) adviseurs.

 

De KIID en de prospectus van de fondsen moeten vóór elke inschrijving verplicht worden overhandigd. De wettelijke documenten (prospectus en KIID, jaarverslag en periodiek document) zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar in het Frans bij AMUNDI en op de website amundi.com, of op de site van de AMF. Amundi noch zijn adviseurs, dochterondernemingen of de auteurs van deze site aanvaarden enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook in geval van direct of indirect verlies als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site.

 

Specifieke waarschuwing over ETF's
"De ETF's van Amundi, ook exchange traded funds of trackers genoemd, kunnen ten aanzien van bepaalde personen of in bepaalde landen aan beperkingen onderworpen zijn krachtens nationale regels die op deze personen of in deze landen van toepassing zijn. Elke belegger dient zich er dus van te vergewissen dat hij in deze producten mag beleggen.

 

ETF's zijn indexfondsen die als bijzonder kenmerk hebben dat ze beursgenoteerd zijn, doorlopend verhandelbaar zijn op de beurs en de ontwikkeling van hun referentie-index zo nauwkeurig mogelijk trachten te dupliceren, zowel op- als neerwaarts."
Naast de eerder vermelde risico's houdt een belegging in een deelbewijs van een ETF de volgende risico's in:

  • Risico dat de beheersdoelstelling van het fonds slechts gedeeltelijk wordt bereikt: niets garandeert dat de beheersdoelstelling van het fonds wordt behaald. Geen enkel financieel instrument kan immers een perfecte, onmiddellijke en aanhoudende nabootsing garanderen van de referentie-index;
  • De capaciteit van een fonds om het rendement van de referentie-index te dupliceren, kan met name worden aangetast door de volgende factoren:  de herwegingen van de referentie-index kunnen met name tot transactie- en/of frictiekosten leiden; het bestaan van markttaksen; en/of wegens kleine waarderingsverschillen die niet tot een schorsing van de berekening van de vereffeningswaarde van het fonds leiden. Deze verschillen kunnen te wijten zijn aan de tijdelijke onbeschikbaarheid van bepaalde waarden uit de referentie-index of uitzonderlijke omstandigheden die verstoringen in de wegingen van de index teweegbrachten, en vooral in geval van tijdelijke schorsing of onderbreking van de notering van de waarden in de referentie-index;
  • Risico gekoppeld aan de ontwikkelingen van de referentie-index: het fonds is met name blootgesteld aan de ontwikkeling, zowel op- als neerwaarts, van de referentie-index. Het fonds is dus blootgesteld aan de marktrisico's gekoppeld aan de ontwikkeling van de referentie-index. In geval van daling van de referentie-index, zal de vereffeningswaarde van het fonds dalen.
  • Tegenpartijrisico: om zijn beheersdoelstelling te behalen, zal het fonds gebruik kunnen maken van onderhands met een kredietinstelling verhandelde financiële termijninstrumenten (met name 'Total Return Swaps'). Het fonds zal worden blootgesteld aan een tegenpartijrisico als gevolg van het gebruik van financiële termijninstrumenten die werden afgesloten met een kredietinstelling. Het fonds is dus blootgesteld aan het risico dat deze kredietinstelling haar verbintenissen niet kan nakomen krachtens deze instrumenten. Wanbetaling door de tegenpartij van de swap (of elke andere emittent) zal tot een daling van de vereffeningswaarde van het fonds kunnen leiden. Conform de geldende reglementering zal het tegenpartijrisico als gevolg van het gebruik van financiële termijninstrumenten op elk ogenblik beperkt zijn tot 10% van het nettovermogen van het fonds per tegenpartij. 
  • Liquiditeitsrisico op een plaats van notering: 

 

"De beurskoers van het fonds kan afwijken van zijn indicatieve vereffeningswaarde. De liquiditeit van de deelbewijzen van het fonds op een plaats van notering zal kunnen worden beïnvloed door elke schorsing, die met name, maar niet uitsluitend, te wijten kan zijn aan:
i) een schorsing op stopzetting van de berekening van de referentie-index door de leverancier van de index,
ii) een opschorting van de markt(en) van de onderliggende waarden van de referentie-index,
iii) de onmogelijkheid voor een bepaalde plaats van notering om de indicatieve netto-inventariswaarde van het fonds te verkrijgen of te berekenen,
iv) een overtreding door een markthouder van de geldende regels op een bepaalde plaats van notering,
v) een defect in de systemen, met name de informatica- of elektronicasystemen van een bepaalde plaats van notering,
vi) elke andere gebeurtenis waardoor de indicatieve vereffeningswaarde van het fonds niet kan worden berekend of waardoor de handel in de deelbewijzen van het fonds wordt verstoord.

 

Het KIID en het prospectus van de ETF's moeten vóór elke inschrijving verplicht worden overhandigd. De wettelijke documenten (prospectus en KIID, jaarverslag en periodiek document) zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar in het Frans bij AMUNDI en op de website amundietf.com, of op de site van de AMF.

 

Witwaspraktijken
Als gevolg van regels tegen witwaspraktijken en andere regelgeving zijn identificatiedocumenten vereist als u belegt.
  
Geen garanties
De gegevens op deze site worden weergegeven zoals ze zijn en op de vermelde datum. Amundi en zijn filialen bieden geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie die op deze site wordt gegeven en wijst uitdrukkelijk elke garantie van de hand over de geschiktheid van de site voor een bepaald doel. De gegevens zijn gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten, maar wij garanderen niet dat zij nauwkeurig, volledig, geldig of relevant zijn en zij mogen niet als dusdanig worden beschouwd voor welk doel dan ook.

 

Aanwezigheid van hyperlinks en gebruik van cookies
Links van site naar site: de aanwezigheid van hyperlinks op de site is uitsluitend bedoeld om u makkelijker naar sites van andere ondernemingen te laten surfen.
 
 
Amundi is niet verantwoordelijk voor schade of verliezen veroorzaakt door eventuele vertragingen, defecten of omissies in de diensten, informatie of andere content op de site, ongeacht of deze actueel, vermoedelijk, indirect of criminaliserend zijn. Amundi geeft geen garanties en doet geen uitspraken over, en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor content die elektronisch wordt aangeleverd door een derde partij, waaronder met betrekking tot de nauwkeurigheid, het doel, de kwaliteit of de gepastheid van die elektronische content.
 
 
Amundi verbiedt iedereen een dergelijke link aan te maken zonder zijn voorafgaande en uitdrukkelijke akkoord.
Er kan tijdelijk informatie worden opgeslagen in het geheugen of op de harde schijf van uw computer (“cookies”). De gebruiker geeft Amundi toestemming gebruik te maken van deze praktijk, die uitsluitend bedoeld is om het gebruik van de site van Amundi met de computer van de gebruiker te vereenvoudigen (deze informatie kan door Amundi worden gelezen tijdens latere bezoeken van de gebruiker aan de website en bevat de pagina's die de gebruiker heeft geraadpleegd, de datum en het uur van raadpleging enz.). De gebruiker kan zijn browser echter instellen om de installatie van cookies te voorkomen of te weigeren, al kan dat ertoe leiden dat hij bepaalde opties van de site niet kan gebruiken.
 
 
Inhoud van marktgegevens
De gegevens en informatie op deze website kunnen worden aangeleverd door informatieleveranciers conform de toestemmingen die aan Amundi of aan de groep CREDIT AGRICOLE zijn gegeven.
 
 
Vertrouwelijkheid - Bescherming van persoonsgegevens
Amundi zal alle persoonlijke informatie die via onze website wordt verschaft, vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met alle geldende wetten en regels.
Amundi behoudt zich echter het recht voor om persoonlijke informatie te gebruiken die over u wordt verzameld, evenals technische en navigatie-informatie, zoals het type browser, het IP-adres, de bezochte pagina's en de gemiddelde tijd die op deze website wordt doorgebracht, met het oog op het beheer en de verwerking van uw beleggingen en alle andere gerelateerde activiteiten.
Amundi kan deze informatie communiceren aan zijn agenten en serviceproviders en delen met andere ondernemingen van de groep CREDIT AGRICOLE om u informatie toe te sturen over aangeboden producten en diensten. Als u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons daar schriftelijk van op de hoogte stellen op het onderstaande adres: Amundi – Web Department – 90, boulevard Pasteur – 75730 PARIS Cedex 15 – Frankrijk.
 
Deze website werd aangegeven bij de Franse commissie voor gegevensbescherming (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL) in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot de informatietechnologie, bestanden en vrijheden. De persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, zijn bedoeld om te worden bewaard door Amundi en zullen niet worden overgedragen aan externe partijen, tenzij zoals hiervoor vermeld. U hebt het recht alle gegevens over uzelf te raadplegen, te wijzigen, te corrigeren en te laten verwijderen. Daarvoor stuurt u een verzoek aan de websitebeheerder. Dat kan via e-mail naar info@amundietf.com of via de post op het volgende adres: Amundi – Web Department – 90, boulevard Pasteur – 75730 PARIS Cedex 15 – Frankrijk.
 
Veiligheid
Gebruikers van deze site geven uitdrukkelijk aan dat zij ervan op de hoogte zijn dat het internet geen veilig communicatiemedium voor informatie is en dat zij het internet gebruiken op eigen risico. Amundi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade indien een externe partij informatie onderschept die u op de site ter beschikking wordt gesteld. Amundi noch een van zijn filialen, bestuurders, kaderleden of werknemers zullen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van een storing of onderbreking van de diensten van deze site, of een fout, omissie, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in de werking of verzending, computervirus, storing van de communicatielijn of wijziging of gebruik van opnames, zelfs als de omstandigheden die aan de basis liggen van die gebeurtenis onder de controle vielen van CREDIT AGRICOLE of een leverancier die diensten of softwareondersteuning aanbiedt. CREDIT AGRICOLE noch zijn filialen of een andere partij kan aansprakelijk worden gesteld voor welk type schade dan ook, zelfs als CREDIT AGRICOLE of andere partijen op de hoogte waren van de mogelijkheid dat deze schade zich kon voordoen.
 
Gebruik van de website
De informatie op deze site is bedoeld om u te informeren door aanvullende informatie te verschaffen naast de informatie die in de bijbehorende documentatie voor de voorgestelde belegging staat vermeld.
Een intekening mag uitsluitend gebaseerd zijn op de bijbehorende documentatie die aan intekenaars wordt verstrekt voordat zij intekenen of die op verzoek verkrijgbaar is bij alle agentschappen van de partnernetwerken of erkende distributiekantoren van Amundi, of op verzoek bij de statutaire vestiging van Amundi.
 
Elk opzettelijk misbruik van een element van de website van Amundi (waaronder, zonder beperking, tot piraterij, de introductie van virussen, verstoring van de site, buitensporig gebruik of gebruik in strijd met de geldende wetgeving) is uitdrukkelijk verboden. Sommige informatie op de website is beschermd met een wachtwoord dat uitsluitend mag worden gebruikt door professionele beleggers aan wie Amundi dat wachtwoord heeft gegeven. Amundi behoudt zich het recht voor om uw wachtwoord in te trekken en, naar eigen goeddunken, de juridische instanties in te lichten in geval van opzettelijk misbruik.
Amundi behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden na kennisgeving (waaronder via e-mail of door een mededeling op de website te plaatsen) te wijzigen of aan te passen. Amundi mag uw toegang op elk moment en zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld, beëindigen door u een bericht te sturen via elk mogelijk medium of als u een van de voormelde voorwaarden hebt geschonden.
 
Eigendom van de website, copyright en handelsmerken
Amundi is eigenaar van de auteursrechten op alle werken die op deze site verschijnen, inclusief beelden, teksten, iconografische weergaves en documenten die van deze website kunnen worden gedownload.
De gehele of gedeeltelijke reproductie of afbeelding van deze website, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi is daarom strikt verboden.
 
U mag echter wel delen van de website van Amundi, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik, downloaden of printen op papier, op voorwaarde dat u de verklaringen in verband met auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten niet verwijdert.

 

Het downloaden of elke andere vorm van kopiëren van de software of de verschafte informatie op de website van Amundi geeft u geen rechten met betrekking tot de software of de informatie en u mag deze site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi in geen geval (geheel noch gedeeltelijk) reproduceren, verzenden (elektronisch of op een andere wijze), aanpassen of gebruiken voor publieke doeleinden of andere commerciële doeleinden, of links naar de site aanmaken.
De naam "Amundi' is een gedeponeerd handelsmerk van Amundi. U mag de karakteristieke tekens op de pagina's van deze website op geen enkele manier reproduceren, verwijderen, hergebruiken of wijzigen.
 
©2014 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie hierin:  (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn contentproviders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of bijgewerkt. Morningstar en de leveranciers van de content zijn niet verantwoordelijk voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.
 
Foto's
Frank Hülsbömer, Christophe Audebert, CRB Architectes en Erick Saillet, I2F, ECDM Architectes, LIN Finn Geipel Giulia Andi, Infographie Carpentier, L'Autre Image, Amundi Immobilier.
  
Scheidbaarheid
Indien een van de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of onafdwingbaar wordt beschouwd, zal die bepaling worden beschouwd als scheidbaar van deze algemene gebruiksvoorwaarden zonder enig gevolg voor de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
 
Uw verdere gebruik van deze website betekent dat u de hier vermelde voorwaarden en beperkingen, evenals de bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website hebt begrepen en ermee akkoord gaat. U begrijpt dat (i) deze algemene voorwaarden van toepassing zijn telkens als u de website van Amundi ETF in de toekomst bezoekt, net zoals de bepalingen inzake beperking van aansprakelijkheid, de risicowaarschuwingen en de overige verstrekte informatie; en (ii) u garandeert dat geen enkele andere persoon uw huidige gebruikersnaam en wachtwoord zal gebruiken om de website van Amundi ETF te gebruiken.
 
Geldende wetgeving
Deze website van Amundi en de inhoud ervan zullen worden geregeld door en opgevat in overeenstemming met de Franse wetgeving. Voor alle geschillen in verband hiermee zullen uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd zijn.